Τεχνολογία

Έχουμε στη διάθεση μας:  

Χειρουργικό μικροσκόπιο,

High speed drill,

Χειρουργικό αναρροφητήρα (τύπου cusa)

και χρησιμοποιουμε όπου είναι απαραίτητο

Νευροπλοηγό (navigator) για άριστο σχεδιασμό επέμβασης (προεγχειρητικά και διεγχειρητικά)

Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση (κινητικά και σωματοαισθητικά δυναμικά)

Mapping εγκεφαλικού φλοιού

για την ασφαλή αφαίρεση χωροκατακτητικών εξεργασιών (όγκων) εγκεφάλου.